Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- stypendia szkolne

Informacja Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim.

     Do dnia 15 września 2017 r. można ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018  zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Wlkp., dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2017 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Grodzisk Wlkp.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 514,00 zł netto.

Wnioski składa się w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich   23 d (II piętro, pokój nr 6).

Wnioski i szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp. pod numerem telefonu (61) 22 71 290 oraz w szkole do której uczęszcza uczeń.

Do wniosku składanego przez rodziców, prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia należy dołączyć:

Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. Oświadczenie składa się pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

  • zakup podręczników od sierpnia 2017 r. 
  • abonament internetowy, pozostałe materiały i inne pomoce szkolne – od września 2017 r. – wg katalogu wydatków kwalifikowanych dostępnego w Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wlkp.