Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Gmina Grodzisk Wielkopolski zakończyła realizację  projektu „Rozwój i integracja  systemów  informatycznych  wspierających  komunikację elektroniczną” nr  RPWP. 02.01.01-30-0041/16-00,  dofinansowanego  z  Funduszy  Europejskich - WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Jest to bardzo obszerny projekt informatyczny, który bazuje na rozbudowie bazy sprzętowej, a także programowej do wdrożenia zaawansowanej komunikacji elektronicznej pomiędzy gminą, a mieszkańcami. Gmina Grodzisk Wielkopolski w ramach projektu pozyskała 1 435 000,00 zł. Jest to bardzo nowatorski projekt w skali Polski.

W mieście Grodzisk Wielkopolski została wybudowana sieć światłowodowa łącząca wszystkie podjednostki Urzędu oraz szkoły GRO-NET. W/w projekt uzupełnił tę sieć o nowoczesne rozwiązania komunikacji sieciowej, systemy baz danych, przechowywania danych oraz ich zabezpieczania. Zostały zakupione nowe serwery, macierze danych, zabezpieczenia sieciowe, zasilanie awaryjne, komputery oraz urządzenia drukujące i kopiujące. Oprócz części sprzętowej administracja samorządowa została wyposażona w nowoczesne systemy elektronicznego obiegu dokumentów, co wraz z integracją z systemami dziedzinowymi Urzędu Miejskiego zaowocowało powstaniem szeregu nowych usług cyfrowych, bezpośredniego dostępu do swoich podatków i opłat lokalnych, a także wielu innych usług w komunikacji z samorządem grodziskim bez wychodzenia z domu.  W ramach projektu zostało także unowocześnione elektroniczne życie przedszkola gminnego, mowa tu o nowym systemie e-przedszkole, oraz system e-szkoła został przeinstalowany i w pełni doposażony o wszelkie dostępne moduły.

            Realizacja tego projektu pozwoli na w pełni elektroniczną komunikację z Urzędem Miejskim oraz podjednostkami. Pozwoli wejść administracji samorządowej wraz z mieszkańcami w nowy świat elektronicznej administracji oraz zautomatyzuje niektóre jej zasoby. Wszelkie nowości oraz udogodnienia jakie będą wynikać z w/w projektu oraz z jego rozwijania na bieżąco będą reklamowane oraz udostępniane do użytku.

            Poniżej przedstawiamy dokładny opis realizacji projektu:

Jednostki które, biorą udział w projekcie: Urząd Miejski , Ośrodek Pomocy Społecznej , Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Grąblewie, Szkoła Podstawowa w Słocinie, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Kultury Rondo. 

            W ramach projektu zakupiono :

- 2 szt. wysoko wydajnych serwerów baz danych

- 11 szt. zaawansowanych urządzeń zabezpieczających klasy UTM

- 12 szt. macierzy dyskowych

- 120 szt. komputerów osobistych

- 10 szt. kserokopiarek kolorowych

- 1 szt. zestawu Wifi

- 2 szt. zestawów awaryjnego zasilania.

 

            W ramach projektu zakupiono i zainstalowano

- 2 szt. systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracja z EPUAP

- 11 szt. systemu Micro Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracją z EPUAP

- 1 szt. systemu e-przedszkole wraz z wdrożeniem

- 7 szt. wdrożenia systemów e-szkoła w szkołach podstawowych

- integracja systemów EZD z systemami dziedzinowymi Urzędu

- stworzenie nowej strony internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski

- stworzenie 30 nowych usług elektronicznych oraz utworzenie nowego portalu

cyfrowygrodzisk.pl.

            Uruchomione usługi elektroniczne:

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek leśny

- Informacja w sprawie podatku leśnego

- Informacja w sprawie podatku rolnego

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

- Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

- Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

- Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

- Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

- Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

- Ustalenie warunków zabudowy

- Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

- Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

- Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

- Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

- Przedłużenie umowy dzierżawy

- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

- Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

- Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego. 

Najchetniej czytane

2020-02-27
Harmonogram odbioru odpadów na marzec 2020 r.
2020-03-25
Harmonogram odbioru odpadów do maja 2020 roku
2020-05-18
Gospodarka odpadami w gminie Grodzisk Wielkopolski - harmonogram na 2020 rok
2020-03-31
KORONAWIRUS
2020-04-24
Oświadczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim