Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4220

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

I. Miejsce założenia dokumentów

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,

tel. 61 44 53 071

e-mail: srodowisko@grodzisk.wlkp.pl

 

II. Podstawa prawna

1. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – KPA (Dz.U. z 2016 r, poz.23)

2. art.72a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2016 roku, poz. 353),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 poz.783)

Uwaga:

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego jest organem właściwym w sprawach wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne.

 

III. Dokumenty które należy złożyć.

Do wniosku o ww. decyzji wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) należy dołączyć:

1.zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszona decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,

2.oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków w przenoszonej decyzji (załącznik nr 2) ,

3.opcjonalnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w     imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłata skarbową (jeśli jest wymagana),

 

IV. Wymagane opłaty:

- przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu podlega opłacie skarbowej w kwocie 105 zł.p na podstawie przepisów z ustawy z dnia16 listopada 2006 r (Dz.U z 2015 poz. 783) załącznik cz. I pkt.46

- za udzielenie pisemnego pełnomocnictwa – 17 zł.- na podstawie przepisów z ustawy z dnia 16 listopada (Dz.U z 2015 poz. 783) załącznik cz.IV ust.9

Uwaga: zwolnienie z opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r ( Dz.U z 2015,poz.783)

 

V. Terminy i tryb realizacji odpowiedzi:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania , a w przypadku spraw skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

VI. Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim            

Wydział do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska

ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61 4453071

 

VII. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniosek do pobrania