Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4220

Umorzenie zaległości podatkowej/ odsetek za zwlokę na wniosek podatnika

Umorzenie zaległości podatkowej
Umorzenie odsetek za zwłokę na wniosek podatnika
Podstawa prawna:
Art. 67a §1 pkt 3 , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami )
Zgodnie z art. 67a, §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- W przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna
1. Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę załączniki:
·zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
·potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,
· udokumentować ponoszone wydatki: przedłożyć do wglądu rachunki np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, oszty leczenia oraz inne,
·zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy
· w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – informacja dotycząca pomocy udzielanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz cel na jaki ma być przeznaczona pomoc, itp.
W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna
2. Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
 /we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD/
załączniki:
· oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu, od którego otrzymano pomoc oraz kwoty pomocy,
·bilans,
·sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
·deklaracja dla podatku od towarów i usług,
· pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określić kierunek działania poprawy sytuacji finansowej
II. OPŁATY:
Wolne od opłaty skarbowej
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Miesiąc
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Podatkowy
pok. nr 5
tel. (061) 44 53 084
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w biurze  obsługi mieszkańca.