Burmistrz

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

PIOTR HOJAN
tel. (061) 44 53 010

e-mail: burmistrz@grodzisk.wlkp.pl

Podstawowe zadania Burmistrza

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. wykonywanie budżetu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje alarm przeciwpowodziowy.

 

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim