Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia zdalnych dyskusji publicznych

Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia zdalnych dyskusji publicznych dotyczących wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu położonego w Grodzisku Wielkopolskiego przy ul. Słowiańskiej
oraz
dla działki nr 162 położonej w Zdroju, gm. Grodzisk Wielkopolski

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim informuję, że dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami wyżej wymienionych projektów planów odbędzie się w dniu 22.05.2020 roku.
W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy 3cx, która umożliwia rozmowy i połączenia wideo online. Zostanie na tej platformie stworzona konferencja online, której administratorem będzie Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim i w której będą mogli wziąć udział wszyscy chętni w podanym  niżej terminie i godzinach:

1) w godzinach 10°°-11°° - w odniesieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wielkopolskiego przy ul. Słowiańskiej,

2) w godzinach 11°°-12°° - w odniesieniu do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 162 położonej w Zdroju, gm. Grodzisk Wielkopolski.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej proszone są o przesłanie na adres email:  m.piosik@grodzisk.wlkp.pl poniższych danych:

 Imię, nazwisko oraz swój adres email

Osoby które prześlą swoje dane do dnia 21 maja 2020 roku do godz. 24:00 na podany adres email otrzymają w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 8 zwrotny link z zaproszeniem do wideokonferencji (preferowane przeglądarki to chrome i firefox) przy pierwszym uruchomieniu należy wyrazić zgodę na dostęp do mikrofonu i kamery dla przeglądarki jeśli chcemy być widoczni i słyszani lub do mikrofonu jeśli tylko słyszani.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego  z siedzibą w Grodzisku Wlkp  (62-065) przy ulicy Stary  Rynek 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@grodzisk.wlkp.pl.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosków dotyczących  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • Prawo żądania dostępu do danych osobowych przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
  • Prawo do ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Najchetniej czytane

2020-05-15
Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia zdalnych dyskusji publicznych
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim