INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWOWEJ BONIFIKATY W WYSOKOŚCI 99% OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Informuję, że na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1309) weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r., poz. 916). Wprowadzona została obligatoryjna bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w wysokości 99%.

Bonifikata udzielana jest na wniosek i przysługuje:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa wustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1austawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym - będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Osoby, które spełniają powyższe warunki mogą wystąpić do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego ze stosownym wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej, załączając do niego dokumenty potwierdzające uprawnienia do skorzystania z tej ulgi.

Jednocześnie informuję, że zmiana ustawy przekształceniowej weszła w życie 16 lipca 2019r., ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. Oznacza to, że o udzielenie bonifikaty można ubiegać się również w przypadkach, gdy została już uiszczona opłata roczna przekształceniowa za 2019r. lub jednorazowa z góry za 20 lat. Ewentualne nadpłaty powstałe z tego tytułu będą na wniosek zwracane na wskazany rachunek bankowy.                                                               

                                                                                                      Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

                                                                                                                             /-/ Piotr Hojan

 

 

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-12
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2020-09-28
Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2020-08-27
Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 4
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim