Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, której Zgromadzenie Związku dokonało zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

 • Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym
   z napisem „BIO”. Do końca 2019 roku każdy właściciel nieruchomości, zarządca, administrator ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik brązowy spełniający normę EN-840. Zaleca się typowe pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać pojemnika brązowego służącego do gromadzenia BIODPADÓW.
 • Odbiór  odpadów „BIO” odbywać się będzie przez cały rok zgodnie z harmonogramem.
 • Bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.
 • W roku 2020 ( po wejściu w życie nowej deklaracji) osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane
  i będą podlegać kontroli .

Obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 • Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca na indywidualne konto.
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) służy tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem. Od 1 stycznia 2020 roku w PSZOK przyjmowane będą tzw. odpady medyczne z gospodarstw domowych,  powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (mieszkaniec samodzielnie wykonuje sobie iniekcje np. z insuliny , heparyny) oraz tzw. paski z prowadzenia monitoringu substancji we krwi.

DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 Opłata wnoszona w formie ryczałtu za rok, bez względu na liczbę dni korzystania z danej nieruchomości w roku. Płatność na wskazane konto do końca czerwca każdego roku.

 • Od 1 stycznia 2020 roku wysokość opłaty ryczałtowej za w/w nieruchomości wynosić będzie 169,00 zł. Wszyscy właściciele tych nieruchomości otrzymają do końca roku informację o zmianie stawki.
 • Obowiązek segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara w wysokości czterokrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Związku.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE: np. deklaracja obejmuje nieruchomość, na której znajduje się zarówno mieszkanie i sklep lub warsztat, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

 • Właściciel nieruchomości ma obowiązek od 1 stycznia 2020 roku złożyć nową deklarację dotyczącą części zamieszkałej. Natomiast na część niezamieszkałą (np. sklep, warsztat mieszczące się w tym budynku) ma obowiązek zawrzeć umowę cywilno - prawną na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą  tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tj.D.U.2019, poz.2010), która weszła w życie dnia 6 września 2019 roku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu podjęło decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2020 roku każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele itp.) zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie działania tutejszego Związku. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Związku, w zakładce „ochrona środowiska”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez Związek.

Szczegółowy sposób segregacji umieszczony jest na stronie internetowej Związku oraz na stronach każdej z Gmin członkowskich Związku.

 

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-12
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2020-09-28
Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2020-08-27
Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 4
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim