LII Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że LII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r o godz.16,00 w CK RONDO ul. Kolejowa 12.
 
Zapraszamy do śledzenia transmisji online.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powitanie radnych i zaproszonych gości
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2033
c) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" nalata 2019-2023.
e) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim Nr II/20/2018 z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie określenia warunków odpłatności i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
f) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
g) określenia szczegółowych zasad przyznawania uzdolnionym uczniom nagrody Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Finansów i Sfery Budżetowej Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim na 2023 rok
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej oraz Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim na 2023 rok.
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim na 2023 rok.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie posiedzenia

Najchetniej czytane

2022-12-30
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok jest już dostępny online
2022-11-17
Preferencyjny zakup węgla
2022-10-28
Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem w razie zagrożenia na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski
2022-12-29
LODOWISKO GMINNE
2022-10-28
Lista złożonych inicjatyw w ramach Grodziskich Inicjatyw Społecznych 2023