XLIV Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że XLIV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022r o godz.16,00.
 Zapraszam mieszkańców do oglądania transmisji online z powyższego posiedzenia.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powitanie radnych i zaproszonych gości
3. Stwierdzenie quorum
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
8. Interpelacje i zapytania
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2022-2031
c) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Grodzisk Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023
e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karty Nauczyciela
f) nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Ptaszkowie, gmina Grodzisk Wielkopolski
g) nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Ptaszkowie i Woźnikach, gm.Grodzisk Wielkopolski
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy ulicami Sportową i Malinowskiego
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod drogę publiczną łączącą ulicę Nowotomyską z ulicą Kąkolewską w Grodzisku Wielkopolskim
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy ulicami Kąkolewską i Głogowską
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czarna Wieś
l) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski przyjętego Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19 września 2002r
 
10.Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie posiedzenia

Najchetniej czytane

2022-06-17
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-06-21
DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-04-28
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
2022-05-05
Podpisanie umowy
2022-03-31
Rozbudowa drogi gminnej nr 530726P