Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 23 listopada 2021r o godz.16,00.

 Zapraszam mieszkańców do oglądania transmisji online z powyższego posiedzenia.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
2. Powitanie radnych i zaproszonych gości
3. Stwierdzenie quorum
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie miedzysesyjnym
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
8. Interpelacje i zapytania
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmian w budżecie gminy
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2028
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022r
f) ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Grodzisk Wielkopolski
g) zniesienia formy ochrony przyrody
h) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Gazownia I"
j) utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Grodzisk Wielkopolski
k) utworzenia Gminnej Grodziskiej Rady Seniorów
l) zmiany Uchwały Nr LV/374/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 września 2018r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisk Wielkopolski

 10.Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie posiedzenia

Najchetniej czytane

2021-08-26
Uwaga! transmisja mszy św. z Lubinia odbędzie się online
2021-10-05
Uwaga! zmiana stawek za odbiór śmieci w gminie Grodzisk Wielkopolski
2021-11-04
Otwarty Turniej DELUXE SKI JUMP 2.1
2021-09-14
XXIII Grodziski Rajd Rowerowy - kończy się termin zapisów
2021-10-14
Protest przeciwko drastycznemu wzrostowi cen gazu spółki G.EN GAZ ENERGIA