Rok 2003

Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2003 r. po kolejnych wyborach, w wyniku których alkalde został Carlos Galbeno.

Już kilka dni po wyborach przesłał na ręce Burmistrza Henryka Szymańskiego i Przewodniczącego Rady miejskiej Marka Kineckiego wolę odnowienia kontaktów. Jest to zgodne z polityką władz miejskich. Bowiem w przededniu pełnoprawnego członkostwa Polski w UE liczymy na efektywną współpracę z gminami partnerskimi.

Wizyta gości z Torrelodones

W dniach od 13 do 16 października z oficjalną wizytą w Grodzisku przebywała pięcioosobowa delegacja z zaprzyjaźnionej gminy hiszpańskiej Torrelodones. W skład delegacji weszli:

* Alcalde (Burmistrz) Torrelodones, Pan Carlos Galbeño González,
* Zastępca Alcalde, Pan Fernando González Calle,
* Pani Reyes Tintó, Radna odpowiedzialna za sprawy edukacji,
* Przewodniczący jednej z partii opozycyjnej
* , Pan José Manuel Orozco Casanova, oraz Dyrektor gabinetu Alcalde, Pani Helena Reina.

Delegacja przyjechała do Grodziska w godzinach wieczornych 13 października. Część oficjalna rozpoczęła się we wtorek 14 października, spotkaniem z grodziskimi samorządowcami. W spotkaniu oprócz Burmistrza i Przewodniczącego Rady, wzięli również udział zastępcy przewodniczącego: Pani Alina Kachlicka i Pan Janusz Grocholewski, oraz Skarbnik Gminy Pani Iwona Prusak i Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pan Artur Kalinowski. Podczas tego spotkania rozmawiano na temat odnowienia kontaktów między partnerskimi gminami oraz o zainicjowaniu nowych płaszczyzn i kontaktów między obydwoma społecznościami. Rozmawiano między innym o współpracy turystycznej, kulturalnej, gospodarczej oraz w dziedzinie edukacji.
 
Tego samego dnia goście mieli możliwość obejrzenia zakładu Inter Groclin Auto S.A. oraz kompleksu sportowo-hotelowego na grodziskim stadionie. O godzinie 1600 wspólnie z grodziskimi pracownikami placówek oświatowych, wzięli oni udział w obchodach Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.
  
Dnia następnego zwiedzili między innymi zakład produkcyjny “Dąbex”, gdzie mogli prześledzić wszystkie etapy produkcji wysokiej jakości parkietu. O godzinie 1100 wzięli udział w otwarciu nowej kwatery na wysypisku śmieci w Czarnej Wsi. Po przyjeździe do Grodziska, pod pomnikiem wdzięczności Alcalde Torrelodones wspólnie z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego, Panem Henrykiem Szymańskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej, Panem Markiem Kineckim zasadzili drzewko przyjaźni.

O godzinie 1530 odbyło się spotkanie z Zarządem Grodziskiego Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą. Rozmawiano między innymi o wspólnych projektach, organizowaniu wymiany młodzieży, zespołów artystycznych, wymianę między rodzinami itp.
O godzinie 1730 wspólnie kibicowaliśmy Dyskobolii podczas meczu I rundy pucharu UEFA z Herthą Berlin.
W czwartek 16 października w godzinach rannych nasi goście udali się w drogę powrotną do Hiszpanii.

Polsko-hiszpańskie forum gospodarcze.

W czwartek 29 kwietnia około godziny 12.30 w sali konferencyjnej Hotelu Groclin, odbyło się Polsko-Hiszpańskie Forum Gospodarcze Przedstawicieli Torrelodones i Grodziska Wielkopolskiego, zorganizowane przez Klubu Biznesu Powiatu Grodziskiego oraz Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości z Hiszpanii, znajdowali się:
- Alcalde Torrelodones - Carlos Galbeno Gonzalez,
- Angel Nieto Raposo - Przewodniczący Asociación de Empresarios de Torrelodones (Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Torrelodones)
- Manuel García Galbeño – Wiceprzewodniczący Asociación de Empresarios en la zona Noroeste de Madrid (Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rejonu północno zachodniego Madrytu)
- Mariano Escribano Arellano - Sekretarz Generalny Confederación Empresarial de la zona Noroeste (Zrzeszenia Przedsiębiorców strefy północno zachodniej)
Wszyscy oni wydelegowani zostali przez Izbę Handlu i Przemyślu w Madrycie oraz Prezydenturę Zrzeszenia Przemysłowców Miasta Stołecznego Madryt.
Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli właściciele i przedstawiciele grodziskich firm: Inter Groclin Auto S.A., Ampol, Dąbex, Grobud, Growag, Hoop, Nutrex, Opal, i Okechamp
Jednak przed samym spotkaniem w Hotelu Groclin, hiszpańscy goście złożyli wizytę w zakładach produkcyjnych: Hoop S.A., Opal oraz Inter Groclin Auto. W tych trzech zakładach mieli oni możność obejrzenia hal produkcyjnych, poszczególnych etapów produkcji, jak również zapoznać się z gotowymi wyrobami.
Forum Gospodarcze rozpoczęte zostało wystąpieniem V-ce Prezydenta Klubu Biznesu Powiatu Grodziskiego, Pan Prezesa Wojciecha Witkowskiego. W swoim wystąpieniu poruszone zostały przed wszystkim sprawy związane z obecną sytuacją gospodarczą Polski na moment wejścia w struktury Unii Europejskiej, charakterystyką lokalnego rynku pracy i struktury branżowo-produkcyjnej.
Jako następny głos zabrał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Pan Henryk Szymański.
Z kolejnym wykładem wystąpił Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Wojciech Blimel, który scharakteryzował grodziski rynek pracy, oraz przedstawił problemy tego rynku.
Głos zabrał również Alcalde Torrelodones, który przekazał informacje na temat sytuacji gospodarczej rejonu Torrelodones. Bezrobocie w tym rejonie, który obejmuje również Madryt, sięga w 8,7%, z czego w samym Torrelodones blisko 2,3% (dotyczy to tylko kobiet!). Rejon ten, a zwłaszcza samo Torrelodones, jest najdynamiczniej rozwijającym się rejonem Hiszpanii. Rocznie miasto zwiększa się o blisko 800 mieszkańców (przy obecnej liczbie około 20 tysięcy).
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez zgromadzonych przedsiębiorców swoich firm. W swoich prezentacjach przedstawili oni swoja ofertę produkcyjno-usługową, osiągnięcia, plany na przyszłość a w niektórych przypadkach konkretne propozycje współpracy.
Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

Urzeczywistnienie Sieci Gmin Europejskiej.

W dniach 20-25 czerwca br. doszło do wizyty delegacji grodziskiej w hiszpańskim Torrelodones. Sześcioosobowa grupa, w której w skład weszli Burmistrz Henryk Szymański, Sekretarz Gminy Jan Koza, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Waldemar Łyczykowski, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Gminy i Współpracy Zagranicznej, Piotr Bartkowiak i wiceprezes Inter Groclin Auto Wojciech Witkowski, udała się do hiszpańskiego Torrelodones aby uczestniczyć w spotkaniu roboczym mającym na celu realizację pomysłu jaki pojawił się 1 maja 2004 roku, a dotyczącego utworzenia porozumienia gmin partnerskich. W spotkaniu uczestniczyły delegacje gmin z którymi Grodzisk ma podpisane umowy partnerskie: Betton (Francja), Merksplas (Belgia), Delligsen (Niemcy) i Torrelodones (Hiszpania).
Spotkanie w założeniach ma doprowadzić do zintensyfikowania i poszerzenia dotychczasowej współpracy. Już pierwszego dnia nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy na ręce Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz przedstawicieli innych gmin. Konferencja przygotowana przez stronę hiszpańską, szeroko komentowana w hiszpańskich mediach, okazała się niezwykle owocną inicjatywą. Oprócz delegacji gmin wzięli w niej udział miedzy innymi, Profesor Heinrich Hoffschulte, Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy, dr Santiogo Petschen – wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Madryckiego, Risto Raivio – Przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. Miast Partnerskich oraz Pani Prezydent Madryckiego Zrzeszenia Miast Pani Lius Partida. Pierwsze spotkanie dotyczyło Znaczenia i ważności samorządu i instytucji lokalnych o charakterze ponadgminnym w Unii Europejskiej.

W tej debacie swój głos zabrali wszyscy przedstawiciele z przybyłych gmin. Także Burmistrz Henryk Szymański dzielił się swoimi spostrzeżeniami i uwagami wobec sytuacji w Unii Europejskiej. Na następnej konferencji poruszono problem Obywatelstwa Europejskiego.

Kolejnego dnia pobytu toczono rozmowy na temat sportu, kultury, rozwoju i inwestycji, edukacji, przepływu informacji i komunikacji, a także pomocy społecznej.
Ponownie, jak w poprzednich zebraniach toczono dyskusje na temat możliwych płaszczyznach partnerstwa. Nie obyło się też bez krytycznych uwaga pod adresem Komisji Europejskiej i kryteriów przyznawania przez niej wsparcia dla pogłębiania współpracy miast partnerskich. Ciekawe i znaczące dyskusje miały miejsce podczas wystąpienia na płaszczyźnie Rozwoju Partnerstwa Gmin Europejskich. Poruszano tu kwestie sposobu ubiegania się o dotacje i wszelkiego finansowania ze środków unijnych. Czyli te kwestie, które teraz Polaków w rok po przystąpieniu do UE najbardziej interesują. W czasie pobytu w Torrelodones nasi hiszpańscy przyjaciele poinformowali nas, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami fundują dwa roczne staże uniwersyteckie (magisterskie lub doktoranckie) dla mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski (warunek znajomość biegła języka hiszpańskiego lub angielskiego) oraz 4 miesięczne staże językowe. Tryb i zasady rekrutacji na te wyjazdy powinny być jasno określone, by stanowiły swoistą zachętę dla uczniów naszych szkół średnich. Jednak najważniejszymi i priorytetowymi celami tej podróży było przede wszystkim dopracowanie wersji tekstu Deklaracji Instytucjonalnej zawiązującej się Sieci.

Ratyfikowanie i przestrzeganie wszystkich przyjętych w tej Deklaracji założeń pozwoli wszystkim zainteresowanym gminom na dalszą współpracę, na jeszcze większą skalę niż dotychczas, promowanie własnych działań, czy też realizację współpracy między regionami. Nie bez znaczenia jest fakt, że co raz więcej programów lub projektów które realizować można przy wykorzystaniu funduszy europejskich wymaga udziału 3 lub więcej gmin.

Podczas wizyty w Torrelodones doszło także do przekazania przez wiceprezesa Inter Groclinu Auto flagi pierwszoligowego zespołu, sponsorowanego przez koncern Groclin. Kontakty zagraniczne to nie tylko polityka, ale także szansa dla społeczeństwa na poznanie inne kultury i innych zwyczajów. Dlatego każde tego typu spotkanie jest bardzo ważne.