O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), § 6 Uchwały Nr XLII/288/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 74/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodzisk Wielkopolski

i n f o r m u j ę,   ż e

w dniu 24 września 2019r. (wtorek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wielkopolski przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Grodzisk Wielkopolski w sprawie koncepcji przebiegu drogi zbiorczej, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. Uchwały Nr V/46/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie projektowanej drogi zbiorczej - „Piaski I”.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie protokołowanego zebrania i mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy z koncepcjami przebiegu ww. drogi oraz zebranie uwag i opinii w przedmiotowej sprawie.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 30 dni od dnia ich zakończenia.

Za przeprowadzenie powyższych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp., tel. 061-445-30-31 lub 061-445-30-32.

 

                                                                                              Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

                                                                                                           /-/ Piotr Hojan

Najchetniej czytane

2019-11-29
Grodziski Jarmark Świąteczny - ZAPRASZAMY!!!
2019-10-07
Emblematy na groby grodziskich Powstańców Wielkopolskich
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2019-09-23
INFORMACJA BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie współfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski przewozów autobusowych realizowanych przez spółkę PKS Poznań S.A.
2019-11-13
Kalendarium wydarzeń w gminie Grodzisk Wielkopolski - listopad 2019 r.
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim