O Grodziskiej Inicjatywie Lokalnej

O GRODZISKIEJ INICJATYWIE LOKALNEJ

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 12 grudnia 2019 r.
 • w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Zarządzenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego nr 43/2020 z dnia 30.04.2020 roku w sprawie Regulaminu trybu realizacji wniosków w ramach Grodziskiej Inicjatywy Lokalnej

Grodziska Inicjatywa Lokalna jest narzędziem wspierającym mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski we współpracy z samorządem.

Grodziska Inicjatywa Lokalna wspiera realizację zadań publicznych, które będą miały wpływ na poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

INICJATYWA LOKALNA

 • to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy najbliższej okolicy,
 • to połączenie środków z gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany,
 • to wspólne wypracowanie inicjatywy dla najbliższego otoczenia.

DZIAŁANIA JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE

W ramach inicjatywy lokalnej mogą zostać zrealizowane bardzo różnorodne działania. Są tylko dwa warunki, muszą zyskać aprobatę mieszkańców naszej gminy oraz muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej gminy Grodzisk Wielkopolski,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji oświaty i wychowania,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

Za pomocą inicjatywy lokalnej można sfinansować działania dotyczące małej infrastruktury jak i skierowane na aktywizację i włączenie społeczne mieszkańców.

Projekty społeczne mogą dotyczyć zorganizowania na wzór innych miast np. bezdyskusyjnego klubu filmowego, klubu mam, wystawy fotografii pt. „dzielnica z dawnych lat”, przeprowadzenia akcji informacji dotyczących ważnych tematów, stworzenia miejsc wypoczynku tzw. zielone podwórka, zorganizowanie rajdu rowerowego, czy wykonania murali dotyczących różnej tematyki. Działania mogą przyjąć formę spotkań sąsiedzkich, festynów podwórkowych, warsztatów dla pasjonatów ogrodnictwa lub majsterkowiczów, zajęcia dla młodych lub dojrzałych artystów wokalnych, plenery malarskie lub nauka języka obcego, rozwijanie wolontariatu.

WAŻNE aby pomysł wnioskodawcy wpisywał się w zakres zadań publicznych szczegółowo określonych
w ustawie oraz w szczegółowe kryteria oceny w oparciu, o które będzie weryfikowany.

Należy pamiętać także aby teren, na którym ma być realizowana inicjatywa należał do gminy Grodzisk Wielkopolski.

INICJATYWA LOKALNA – OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Aby zrealizować nawet najbardziej nietypowe pomysły należy wypełnić i przesłać odpowiedni wniosek do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.,

Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy bezpośrednio jako nieformalna grupa mieszkańców (grupa inicjatywna) lub poprzez lokalną organizację pozarządową.

W przypadku nieformalnej grupy mieszkańców niezbędne będzie wskazanie osób, które będą reprezentowały grupę i podpiszą umowę na realizację inicjatywy a gdy wniosek będzie złożony przez organizację pozarządową to za wszelkie sprawy formalne odpowiadać będzie zarząd organizacji, zgodnie z jego reprezentacją.

Jeżeli wniosek będzie poprawny formalnie i merytorycznie a w budżecie będą jeszcze dostępne środki finansowe to zostanie podpisana umowa, w której zostanie ustalony zakres praw
i obowiązków pomiędzy gminą a osobami, które zostały wskazane do reprezentacji we wniosku na realizację Grodziskiej Inicjatywy Lokalnej. Działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Gmina finansuje tylko materiały a grupa inicjatywna samodzielnie lub przy wsparciu organizacji, zapewni realizację inicjatywy wnosząc wkład w postaci wolontariatu, rzeczy lub własnych środków finansowych.

Po zakończonych działaniach nastąpi wspólne rozliczenie finansowe i merytoryczne przedsięwzięcia a to co zostało wypracowane lub powstało na terenie gminy jest wykorzystywane przez mieszkańców.

WKŁAD ZE STRONY GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

może polegać w szczególności na:

 • zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, np. zakup farb i pędzli dla osób chcących odnowić klatkę schodową lub narzędzi i elementów placu zabaw dla osób, które chciałby go naprawić lub  rozbudować, materiały plastyczne i artystyczne,
 • wsparciu organizacyjnym i merytorycznym grupy inicjatorów np. konsultacji merytorycznej podejmowanych działań, np. instruktaż przy wykonywaniu prac.

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie przykładowe formy wsparcia inicjatywy lokalnej.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • regulamin,
 • przykładowy wzór oferty na inicjatywę lokalną,
 • oświadczenie grupy inicjatywnej,
 • lista poparcia inicjatywy przez mieszkańców.

Przedstawiamy inicjatywy naszych mieszkańców, które są w trakcie oceny. Każda z nich jest inna, ale to co łączy to duże zaangażowanie mieszkańców w ich realizację mieszkańców. Mimo, że wymagany wkład własny wynosi 15% wartości projektu to każda z inicjatyw lokalnych wnosi wkład zdecydowanie większy. 

1. Stowarzyszenie RAZEM „Aktywna Wieś – dla każdego coś ciekawego”
2. Grupa nieformalna „OTTIMO Świątecznie” - przygotowanie oferty koncertowej dla mieszkańców gminy Grodzisk Wlkp.
3. Grupa nieformalna KGW Słocin „Między nami mieszkańcami w Słocinie”
4. Grupa nieformalna „Seniorzy Grodziskiego Wędkarstwa” 
5. Grupa nieformalna „Pomoc dla bezdomnych kotów w Grodzisku Wielkopolskim”
6. Grupa nieformalna PROMESSA „Inspiracje ogrodem oraz wspólne tworzenie atrakcyjnej przestrzeni zielonej”.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za wkład i zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski.