Rewitalizacja

 

 

Co to jest Program Rewitalizacji i dlaczego warto go mieć?

Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 – 2023.

Celem zasadniczym zaktualizowanego LPR będzie wyprowadzenie dwóch dysfunkcyjnych obszarów miasta ze stanu dezintegracji struktury przestrzenno-funkcjonalnej drogą eliminacji zjawisk i procesów, które spowodowały ten stan.
Na wybranych obszarach znajdują się obiekty i tereny, wymagające rewitalizacji, bądź zagospodarowania. Przy wyborze tych obszarów kierowano się między innymi: poziomem bezrobocia, trudnymi warunkami mieszkaniowymi, wysokim poziomem bezrobocia, niskim poziomem wykształcenia, wysokim poziomem degradacji technicznej infrastruktury i budynków, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, niskim poziom przedsiębiorczości.
Liczba stałych mieszkańców tego obszaru wynosi ok. 5.000 osób, co stanowi ok. 26% populacji całej gminy. Skala problemów społecznych na omawianych obszarach jest wyraźnie większa niż w pozostałych miejscach miasta, co przejawia się w poziomie ubóstwa (liczba osób korzystających z pomocy społecznej), przestępczości, czy poziomu przedsiębiorczości. 
Wstępna ocena wziętych pod uwagę zjawisk kryzysowych, przeprowadzona w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzenno-technicznym, dowodzi zasadnemu wyborowi obszaru dysfunkcyjnego miasta Grodzisk Wlkp. do procesu rewitalizacji. Jej celem jest niwelacja problemów społecznych, poprawa dostępu do kultury i rekreacji, poprawa warunków kształcenia, zmniejszenie problemu ubóstwa, zmniejszenie poziomu przestępczości.
Przewiduje się, że wyniku realizacji LPR, uda się rozwiązać problemy tych obszarów, zapobiec dalszej pauperyzacji ich mieszkańców i doprowadzić do równowagi pomiędzy tymi obszarami, a pozostałymi, w których nie występują tak daleko idące zjawiska destrukcji.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 7 września 2016 roku powołał Zespół ds. Rewitalizacji w składzie:

1) Agata Stachowska - Kinecka – Koordynator – reprezentant Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim
2) Katarzyna Graf – Sekretarz - reprezentant Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim
3) Alina Kachlicka – Członek – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
4) Janusz Grocholewski – Członek – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
5) Milena Piosik – Członek – Przedstawiciel Mieszkańców terenów objętych Programem Rewitalizacji w Grodzisku Wielkopolskim
6) Andrzej Chróst – Członek – Przedstawiciel Mieszkańców terenów objętych Programem Rewitalizacji w Grodzisku Wielkopolskim
7) Jan Koza – Członek – Przedstawiciel NGO w Grodzisku Wielkopolskim
8) Danuta Grzanowska – Członek – Przedstawiciel NGO w Grodzisku Wielkopolskim
9) Jan Łeske – Członek – Przedstawiciel Przedsiębiorców w Grodzisku Wielkopolskim
10) Janusz Kącki – Członek – Przedstawiciel Przedsiębiorców w Grodzisku Wielkopolskim

Zespół pod okiem zewnętrznego eksperta, opracuje projekt dokumentu, który następnie zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.

Projekt pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 


Lokalny program rewitalizacji miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 - 2023

 

 

 

 

Gmina Grodzisk Wielkopolski  rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Informacja o rewitalizacji dociera do społeczeństwa.

 

 


 

 

 

 

 

SZKOLENIE ZESPOŁU

W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku, Prezes Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” Radosław Szarleja przeprowadził  szkolenie Zespołu ds. Rewitalizacji.
W pierwszym dniu, Członkowie Zespołu najpierw wysłuchali wykładu na temat czym jest rewitalizacja, dlaczego warto ją przeprowadzać i jak ważnym dokumentem jest Gminny Program Rewitalizacji, a potem przeanalizowali obszar dysfunkcyjny określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 - 2023, pod kątem zrealizowanych już przedsięwzięć. Dyskutowano także o ograniczeniu terytorialnym tego obszaru, jednakże z podjęciem decyzji Zespół wstrzyma się do czasu przeanalizowania ankiet i przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami diagnozowanych obszarów.
W drugim dniu intensywnie pracowano nad ankietą do mieszkańców, opracowaniem pytań i zakresu, niezbędnego do przeprowadzenia diagnozy. Wybrano także formy dotarcia z ankietą do mieszkańców. Ustalono, że ankieta będzie dostępna na stronie internetowej, a wersja papierowa zostanie rozpowszechniona za pośrednictwem operatora pocztowego i szkół.
Zwrot wypełnionych ankiet nastąpi za pomocą strony internetowej, urn umiejscowionych w Urzędzie Miejskim, wybranych sklepach i szkołach.
Celem takiego działania jest uzyskanie jak największej ilości zwrotów ankiet tak, aby diagnoza został przeprowadzona rzetelnie, a jej wyniki wiarygodne.
Jeszcze w kistopadzie tego roku planuje się kolejne spotkanie Zespołu.

 

W dniu 28 listopada odbyło się spotkanie Zespołu do Spraw Programu Rewitalizacji, którego głównym tematem było omówienie pytań zawartych w ankiecie dla mieszkańców. Ustalono również  formę ich dystrybucji. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w grudniu.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023. Jest to dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu tego opracowania jest badanie ankietowe. Jego celem jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Ankieta, w formie papierowej, już wkrótce dotrze do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wypełniony formularz można dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, sekretariatu najbliższej szkoły, bądź przesłać w formie skanu dokumentu na adres: k.graf@grodzisk.wlkp.pl,

 

Ankietę można także wypełnić on-line pod adresem http://lpr-grodzisk-wlkp.badanie-online.net/

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularza. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane tylko na potrzeby opracowania.

 

                                                                            Z poważaniem
                                                                       /-/ Henryk Szymański
                                                               Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

 

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji  - podsumowanie działalności w roku 2016

W dniu 12 grudnia 2016 roku odbyło się  trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, dotyczące projektu pod nazwą: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu ds. Rewitalizacji oraz zaplanowanie działań na rok 2017.
Na zakończenie spotkania członkowie zespołu złożyli sobie świąteczne życzenia.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w styczniu.

 

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji - 24 stycznia 2017 roku

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne, czwarte już  spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, dotyczące projektu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Tematem spotkania było omówienie wyników ankiet przesyłanych w wersji on – line. Stwierdzono, że wśród mieszkańców dobrze oceniana jest  infrastruktura, aktywność i relacje sąsiedzkie, a wśród inwestycji - zdaniem mieszkańców - priorytetem powinno być  objęcie działaniem rewitalizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Koordynator projektu przedstawił także, sposób przeprowadzania diagnozy obszaru, którego celem jest określenie terenów dysfunkcyjnych.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w lutym.

 

 

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji - 22 lutego 2017 roku

W dniu 22 lutego 2017 roku odbyło się piąte spotkanie Zespołu ds. Programu Rewitalizacji.
W spotkaniu, oprócz Członków Zespołu, wziął udział Pan Grzegorz Kamiński, ekspert z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”.
Na spotkaniu omówiono wyniki zebranych danych do diagnozy wyjściowych w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i infrastruktury, a także dane na temat ilości podmiotów gospodarczych oraz frekwencji w wyborach prezydenckich i parlamentarnych.
Następnym etapem prac, będzie opracowanie diagnozy, a dalej wytyczenie obszarów zdegradowanych.
Już wkrótce odbędą się także cztery spotkania z mieszkańcami tych obszarów.
Następne spotkanie Zespołu zaplanowano w połowie miesiąca marca.

 

 


 

 

 

 

 

 

ULOTKA

 

 

Konsultacje społeczne oraz spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji - 30 i 31 marca 2017 roku

W dniu 30 marca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Miasta Gminy Grodzisk Wielkopolski 2013 – 2023. Eksperci z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” przedstawili projekt diagnozy dotyczącej obszaru całej gminy i propozycję wydzielenia dwóch obszarów do rewitalizacji. Omówili także badań ankietowych, przeprowadzonych w styczniu br.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do diagnozy do dnia 13 kwietnia 2017 roku osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu formularzy znajdujących na stronie internetowej http://bip.grodzisk.wlkp.pl/zasoby/files/ftp/agata/zarzadzenie%20konsultacje.pdf
W dniu 31 marca swoje kolejne spotkanie odbył Zespół ds. Programu rewitalizacji, który przedyskutował zapisy dokumentu i jednogłośnie go przyjął.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano pod koniec kwietnia.

 

 

W miesiącach kwietniu i maju 2017 roku odbyły się kolejne spotkania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji, na których podsumowano prace dokonane w ostatnim miesiącu.
Opracowano już wersję roboczą Lokalnego Programu Rewitalizacji i przesłano do konsultacji Ekspertom z Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie projekt został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Rewitalizacji z mieszkańcami miasta i gminy i poprzez publikację dokumentu na stronie internetowej w trybie konsultacji społecznych.
Pod koniec czerwca projekt Programu zostanie przedłożony na komisjach Rady Miejskiej, a następnie przez Nią uchwalony.

 


 

 

 

 

22.06.2017 roku

Protokół ze spotkania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji z dnia 30 czerwca 2017 roku.

W dniu 30 czerwca 2017 roku, swoje kolejne, przedostatnie  spotkanie odbył  Zespół ds. Programu Rewitalizacji.

Na spotkaniu Koordynator przedstawił:
- opinię Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Oba Organy pozytywnie zaopiniowały pozytywnie wniosek o uzgodnienie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W kolejnym punkcie spotkania, Zespół przeanalizował uwagi, jakie do projektu LPR, zgłosił Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Omówiono także planowaną na 20 lipca 2017 roku konferencję kończącą realizację Projektu

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano w miesiącu lipcu.

 

 

Protokół ze spotkania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji z dnia 11 lipca 2017 roku.

W dniu 11 lipca 2017 roku, swoje kolejne  spotkanie odbył  Zespół ds. Programu Rewitalizacji.
Na spotkaniu Koordynator przedstawił uwagi wniesione przez Urząd Marszałkowski do projektu programu rewitalizacji. Zespół dokonał ich analizy. Omówiono inwestycje planowane do realizacji w ramach działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza korzyści płynące z rewitalizacji kompleksu basenów przy ulicy Zbąszyńskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
W dniu 13 lipca projekt Programu Rewitalizacji będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim. 
Ostatnie spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 14 lipca.

 

 

Protokół ze spotkania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji

z dnia 14 lipca 2017 roku.

 

W dniu 14 lipca 2017 roku, ostatnie spotkanie odbył  Zespół ds. Programu Rewitalizacji.
Na spotkaniu Koordynator przedstawił proces podjęcia uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017 – 2023, przez Radę Miejską w Grodzisku Wielkopolskim, w dniu 13 lipca 2017 roku.
To był już jeden z ostatnich punktów realizacji projektu. Pozostaje jeszcze konferencja, na której zostanie przedstawiony proces prac na dokumentem. Będzie ona miała miejsce w dniu 20 lipca 2017 roku w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim.
Na zakończenie spotkania Koordynator, w imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, podziękował Członkom Zespołu za zaangażowanie w tworzeniu Programu. 

 

Konferencja

W dniu 20 lipca 2017 roku, w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim, miała miejsce konferencja kończąca realizację projektu pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 – 2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W konferencji wzięli udział Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele firm, zakładów pracy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Konferencja miała na celu ukazanie toku prac, efektem których było stworzenie dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017 – 2023.

Lokalne Programy Rewitalizacji są dokumentami, których opracowania muszą się podjąć jednostki samorządu terytorialnego, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie na działania rewitalizacyjne, tylko bowiem takie zadania, które znajdą się w programach, będą mogły być przedmiotem wniosków o dofinansowanie.

O tym, jak ważny dla Gminy Grodzisk Wielkopolski był to proces, mówił w swym wystąpieniu Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański

Wystąpienie poniżej

A procedurę i metodologię tworzenia– Eksperci z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”.

Uczestnicy wysłuchali, w jaki sposób została przeprowadzona diagnoza obszaru zdegradowanego oraz jak wyznaczono obszary rewitalizacji.

Przedstawiono także zadania, które zdaniem mieszkańców (przeprowadzono konsultacje społeczne) są niezbędne dla rozwoju miasta.

Na zakończenie, każdy z uczestników konferencji, otrzymał nośnik elektroniczny z nagranym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

 

Projekt pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023”, jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Wystąpienie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

"Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem".

Szanowni Goście,

słowa amerykańskiego pisarza i publicysty nie znajdują potwierdzenia w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie na równi               z postępem i rozwojem, staramy się zachować to, co najpiękniejsze, co łączy nas z minionymi pokoleniami              i pozwala nam zachować pamięć o naszej historii, kulturze       i tradycji.

Drodzy Państwo,

        witam serdecznie na konferencji kończącej realizację projektu pod nazwą "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

        Rewitalizacja - jak mówi jedna z licznych definicji -         to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników. Proces ten ma na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

        Rewitalizacja stanowi więc najbardziej kompleksową odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin.

        Zagadnienie to przez długie lata nie było jednak uregulowane prawnie, co było jedną z głównych przeszkód prowadzenia działań w zakresie odnowy społeczno – gospodarczej wybranych obszarów.

        Kiedy tylko pojawiła się ku temu sposobność, przystąpiliśmy do działania.

        Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodzisk Wielkopolski na lata 2013–2023”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, w oparciu o umowę o udzielenie dotacji celowej zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

        Tło informacyjne wskazywał obowiązujący program rewitalizacji z 2013 roku.  

        Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, gmina wyznaczyła obszar, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

        Według tych wytycznych, nie może on obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może on stanowić całość lub wybraną część obszaru wymagającego rewitalizacji.

        W gminie Grodzisk Wielkopolski  program rewitalizacji, obejmuje praktycznie cały obszar starego miasta wraz z parkiem miejskim, w tym ulice: 27 Stycznia, Bernarda, Boczna, część Europejskiej, Gołębia, Kasztanowa, Kraszewskiego, Kościańska, Kościelna, Krzywa, Księdza Tuszyńskiego, Mickiewicza, Ogrodowa, Poznańska, Przykop, Rakoniewicka, Ratuszowa, Sadowa, Stary Rynek i Staszica oraz 3 Maja, Garbary, Kolejowa, Kręta, Krótka, Mossego, Parkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Świętej Anny, Polna, Półwiejska, Przemysłowa, Szeroka, Wawrzyniaka, Więzienna, Zielona, Żwirki i Wigury, Żwirowa oraz Żydowska.

        Na wyżej wymienionym obszarze przeprowadzono pogłębioną diagnozę. Na podstawie ankiet opracowanych przez powołany zespół do spraw rewitalizacji, mieszkańcy wymienionego obszaru mogli wypowiedzieć się między innymi jak oceniają możliwość znalezienia pracy w najbliższej okolicy, dostępność do żłobków, przedszkoli i szkół, poczucie bezpieczeństwa, porządek w bezpośredniej okolicy, dostępność do obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz ośrodków kultury a także najbardziej uciążliwe zjawiska w obszarze swojego zamieszkania, jak również wskazać grupę społeczną która zdaniem mieszkańców wybranego obszaru wymaga największego wsparcia.

        Mieszkańcy mogli również ocenić własne zaangażowanie w życie miasta oraz wskazać obiekt, który ich zdaniem w pierwszej kolejności powinien zostać zrewitalizowany.

        Z przeprowadzonej ankiety wynika, że rewitalizacją należałoby objąć kompleks basenów przy ulicy Zbąszyńskiej.       Na drugim miejscu znalazła się adaptacja dworca na cele kulturalne.

        Mieszkańcy dostrzegli również potrzebę rewitalizacji parku miejskiego.

        Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz uzgodnieniu z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

        W ten sposób, otwiera nam się droga do aplikowania o środki na zadania z zakresu rewitalizacji.

 

        Składam serdeczne podziękowanie całemu zespołowi do spraw rewitalizacji w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady Miejskiej, przedstawiciele mieszkańców terenów objętych Programem rewitalizacji w Grodzisku Wielkopolskim oraz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych za ich zaangażowanie i ciężką pracę, którą wykonali.

Mocno wierzę, że przyniesie ona zamierzony efekt z korzyścią dla Naszej Małej Ojczyzny.

 


 

Program rewitalizacji zatwierdzony!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2017 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego  dokonał wpisu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017 – 2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Tym samym Gmina Grodzisk Wielkopolski może ubiegać się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych, wynikających z Programu.

 

Nabór ogłoszony!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) z dniem 29.11.2017 r. ogłosił nabór numer RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

W związku z powyższym, w dniu 20 grudnia 2017 roku spotkał się Zespół ds. Programu Rewitalizacji, który określił kierunki działania, mające na celu skuteczną aplikację o środki w ramach tego konkursu.

Ustalono, że Gmina Grodzisk Wielkopolski będzie się ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie Centrum Usług Społecznych, którego lokalizację planuje się w budynku po byłym dworcu PKP.

Na dzień 9 stycznia 2018 zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego zostaną opracowane projekty „miękkie” oraz przygotowane stosowne zmiany do LPR.

 

nformacja z posiedzenia Zespołu ds. Programu Rewitalizacji

Na początku stycznia 2018 roku, w formie wniosku, zgłoszona została przez organizacje pozarządowe potrzeba utworzenia w byłym budynku dworca PKP miejsca służącego szeroko rozumianej integracji społecznej.

Projekt rewitalizacyjny 4.1.1., obejmujący przebudowę byłego budynku dworca PKP, pierwotnie zakładał adaptację znajdujących się tam pomieszczeń na potrzeby Grodziskiej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z systemem wdrażania, monitorowania oraz modyfikacji programu rewitalizacji, wnioskiem tym zajął się Zespół ds. Programu Rewitalizacji.

Spotkanie Zespołu odbyło w dniu 15 stycznia 2018 r., na którym jego członkowie zaakceptowali zgłoszoną przez organizacje pozarządowe potrzebę. Decyzję Zespołu zaakceptował Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. Tym samym Zespół przystąpił do przygotowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/245/2017Rady Miejskiej
w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 21 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ze względu na niewielkie modyfikacje dokumentu, projekt aktualizacji programu nie wymagał uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.

Projekt aktualizacji LPR-u zostanie niezwłocznie poddany konsultacjom społecznym.

 

20.02.2018 r.