LVII Sesja Rady Miejskiej

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że LVII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023r o godz.16,00 w CK RONDO ul. Kolejowa 12.
 
Zapraszamy do śledzenia transmisji online.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powitanie radnych i zaproszonych gości
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
6. Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
7. Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Grodzisk Wielkopolski
10. Debata nad raportem o stanie Gminy Grodzisk Wielkopolski
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego wotum zaufania
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022, sprawozdania finansowego za 2022r oraz informacji o stanie mienia
13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz wniosku w sprawie absolutorium
14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
15. Dyskusja nad sprawozdaniami
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2022r 
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego
c) zmian w budżecie gminy
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2023-2033
e) oddania nieruchomości w dzierżawę na okres do 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego dla terenu aktywizacji gospodarczej, położonego pomiędzy ulicami Mikołajczyka i Bukowską w Grodzisku Wielkopolskim
g) zniesienia formy ochrony przyrody
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski w 2023 roku
i) nadania imienia obiektowi sportowemu w Grodzisku Wielkopolskim
 
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie posiedzenia

 

Najchetniej czytane

2024-04-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, na czas określony (zastępstwo).
2024-04-09
Ogłoszenie o naborze na Animatora na Orliku
2024-03-28
Komunikat w sprawie programu rewitalizacji
2024-03-27
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2024-02-12
Przekaż 1,5 procent podatku