ZARZĄDZENIE NR 80/2021 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 08 września 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 80/2021 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 08 września 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Grodzisk Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

  1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą w terminie do dnia 24 września 2021 roku wnosić uwagi i wnioski dotyczące programu w formie pisemnej lub ustnej.
        2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
            1) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
            2) zbierania opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną.
        3. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, numer KRS lub odpowiedniego rejestru jeżeli obowiązują, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację.

treść zarządzenia

projekt programu

formularz uwag

 

Najchetniej czytane

2021-06-25
Grodziska Szybko 10 po Covidzie
2021-08-26
Uwaga! transmisja mszy św. z Lubinia odbędzie się online
2021-06-19
Zbiór wszystkich produkcji związanych z Grodziskiem Piwobraniem 2021
2021-07-25
Wybieramy najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
2021-06-30
Centralna ewidencja emisyjności budynków