„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie”

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Ptaszkowie”

Nr RPWP.03.02.01-30-0009/15 

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej

Przedmiotem projektu jest ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie nowego pokrycia dachowego, tynków, malowanie elewacji, wymiana zniszczonej, nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy 4,95 kW na dachu budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne. Całość prac wykonano w 2017 roku. W wyniku realizacji zadania zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną oraz emisja gazów cieplarnianych.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.037.659,46 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 848.996,26 zł, a udział własny Gminy 188.663,20 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 „Energia”

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”