Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie gminy Grodzisk Wiielkopolski

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie gminy Grodzisk Wiielkopolski  RPWP.02.01.01-30-0041/1

 

            Gmina Grodzisk Wielkopolski zakończyła realizacje  projektu „Rozwój   i  integracja  systemów  informatycznych  wspierających  komunikację  elektroniczną” nr  RPWP. 02.01.01-30-0041/16-00,  dofinansowanego  z  Funduszy  Europejskich. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Jest to bardzo obszerny projekt informatyczny, który bazuje na rozbudowie bazy sprzętowej a także programowej do wdrożenia zaawansowanej komunikacji elektronicznej pomiędzy gminą a mieszkańcami. Gmina Grodzisk w ramach projektu pozyskała 1435000,00 zł. Jest to bardzo nowatorski projekt w skali polski.

            W mieście Grodzisk Wielkopolski została wybudowana sieć światłowodowa łącząca wszystkie podjednostki Urzędu oraz szkoły GRO-NET. W/w projekt uzupełnił tą sieć w nowoczesne rozwiązania komunikacji sieciowej, systemy baz danych, przechowywania danych oraz ich zabezpieczania. Zostały zakupione nowe serwery, macierze danych, zabezpieczenia sieciowe, zasilanie awaryjne, komputery oraz  urządzenia drukujące i kopiujące. Oprócz części sprzętowej administracja samorządowa została wyposażona w nowoczesne systemy elektronicznego obiegu dokumentów co wraz z integracją  z systemami dziedzinowymi Urzędu Miejskiego zaowocowało powstaniem szeregu nowych usług cyfrowych, bezpośredniego dostępu do swoich podatków i opłat lokalnych a także wielu innych usług w komunikacji z samorządem grodziskim bez wychodzenia z domu.  W ramach projektu zostało także unowocześnione elektroniczne życie przedszkola gminnego , mowa tu o nowym systemie e-przedszkole, oraz system e-szkoła został przeinstalowanych i w pełni doposażony o wszelkie dostępne moduły.

            Realizacja tego projektu pozwoli na w pełni elektroniczną komunikacje z Urzędem Miejskim oraz podjednostkami. Pozwoli wejść administracji samorządowej wraz z mieszkańcami w nowy świat elektronicznej administracji oraz zautomatyzuje niektóre jej zasoby. Wszelkie nowości oraz udogodnienia jakie będą wynikać z w/w projektu oraz z jego rozwijania na bieżąco będą reklamowane oraz udostępniane do użytku.

            Poniżej przedstawiamy dokładny opis realizacji projektu:

Jednostki które, biorą udział w projekcie : Urząd Miejski , Ośrodek pomocy Społecznej , Szkoła Podstawowa nr 1 , Szkoła Podstawowa nr 2 , Szkoła Podstawowa nr 4 , Szkoła Podstawowa w Grąblewie , Szkoła Podstawowa w Słocinie , Szkoła Podstawowa w Kąkolewie , Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie , Centrum Usług Wspólnych , Centrum Kultury Rondo

            W ramach projektu zakupiono :

- 2 szt. wysoko wydajnych serwerów baz danych

- 11 szt. zaawansowanych urządzeń zabezpieczających klasy UTM

- 12 szt. macierzy dyskowych

- 120 szt. komputerów osobistych

- 10 szt. kserokopiarek kolorowych

- 1 szt. zestaw Wifi

- 2 szt. zestawów awaryjnego zasilania

 

            W ramach projektu zakupiono i zainstalowano

- 2 szt. systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracja z EPUAP

- 11 szt. systemu Micro Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z integracją z EPUAP

- 1 szt. systemu e-przedszkole wraz z wdrożeniem

- 7 szt. wdrożenia systemów e-szkoła w szkołach podstawowych

- integracja systemów EZD z systemami dziedzinowymi Urzędu

- stworzenie nowej strony internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski

- stworzenie 30 nowych usług elektronicznych oraz utworzenie nowego portalu

cyfrowygrodzisk.pl

uruchomione usługi elektroniczne

- Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek leśny

- Informacja w sprawie podatku leśnego

- Informacja w sprawie podatku rolnego

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

- Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

- Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

- Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

- Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

- Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

- Ustalenie warunków zabudowy

- Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

- Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

- Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

- Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

- Przedłużenie umowy dzierżawy

- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

- Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

- Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego